Cột 2

Lắm hôm lên cơn ghiền cột quá đỗi, mình hậm hực than trời trách đất than thân trách phận, rằng thì mà là tại sao số mình cái gì cũng phải chờ với đợi thế này. Sớm nhất thì bọn mình có thể dọn về nhà mới vào tháng 7 nếu không phải sửa sang … Continue reading Cột 2