Chuyện thi và tiếng Việt

1. Hôm nay lên trường làm việc, và thi. Bọn mình có riêng một cái văn phòng để ngồi, không phải lăn lộn khắp nơi như khi làm bài tập. Thi vấn đáp, giờ thi theo lịch của mình là 13:40, thế nhưng vẫn như mọi môn khác và mọi năm, lúc nào cũng trễ…

Advertisements