Môn thi cuối cùng

Mình vừa hoàn thành môn thi cuối cùng của khóa học Bachelor trình độ Đại Học Nội thất kiến trúc, học kì sau chỉ còn làm bài tốt nghiệp nữa là xong, tất nhiên nếu kì thi vừa rồi không bị rớt môn nào. Luật mới qui định, tất cả các môn bắt buộc phải…

Advertisements